Serwis informacyjny Klubu Esperanto
środa, 27 czerwca 2007
Esperancki sierpień
Zapraszamy na esperanckie spotkania w sierpniu:
4. augusto
Solena renkontigo de eksaj tendaranoj kaj amikoj okaze de la 55-a Esperanto-tendaro. Inf.: podhradska@volny.cz

4 - 11. augusto
92-a UK, Universala Kongreso de Esperanto en Yokohama, Japanio. Inf: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +3110-4361044, fakso: +3110-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

4 - 11. augusto
38-a Internacia Infana Kongreseto, IIK 2007 en Esperanto-Domo Jacugatake, Japanio. Inf: Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, tel: +33-299836986, rete: bert.schumann@free.fr

4 - 11. augusto
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Sabine Trenner, Germanio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Nina Korjenevskaja, Francio; AA: Marie Savary. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

5 - 10. augusto
Vartejo por infanoj dum UK em Jokohamo, Japanio. Inf.: bertox@free.fr

6 - 15. augusto
3-a Esperantologia Fakultato en Caudefono (La Chaux-de-Fonds). Inf.: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41(32)9267407, rete: kce@esperantio.net

7 - 14. augusto
Muzika Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio, kun Markov-familianoj. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

11 - 18. augusto
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: anoncota; 3-a grado: Nina Korjenevskaja, Francio; AA: Nina Korjenevskaja, Francio. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

11 - 18. augusto
Stagoj en kastelo Gresijono 2-a grado: Dominique Bertrand (Francio) seminario praktika pri enpagigo kaj Linukso, ec por komencantoj. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

11 - 18. augusto
11-aj Internaciaj renkontigoj en Plouezec, Francio. Diversnivelaj kursoj, ankau por infanoj. atelieroj, turismo, ekzamenoj. Inf.:Plouezec esperanto, Roger Eon tel.: +33(0)698495982 pluezek@gmail.com

 ILEI-Konferenco

11 -19. augusto
40-a Konferenco de ILEI en urbo Ranzan, Japanio. Inf: Tieko Isikawa, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-jen, Japanio. Tel: +81-48-474-7437. isksanjo@ff.e-mansion.com au Aida Cizikaite (ILEI-estrarano pri konferencoj). Elsutu aligilon

17 - 19. augusto
Festa renkontigo Sukcena Ondo 2007 dedicita al la 100-jarigo de la organizita Esperanto-movado en Königsberg-Kaliningrado en Germana-Rusa Domo, organizita de Kaliningrada Regiona Esperantista Unuigo (KREU) kaj la redakcio de La Ondo de Esperanto. Inf: La Ondo de Esperanto, RU-236039 Kaliningrad ab. ja. 1205, Ruslando. Rete: sezonoj@kanet.ru, tel.: Telefono: +7-4012-656033

18 - 24 augusto
Somera Festivalo - kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. 3-nivela stago ebleco turismi. Inf: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio Tel: +44-(0)1782-372141 rete: eab@esperanto-gb-org

 Rusiaj Esperanto-Tagoj

18 -25. augusto
RET-07 (Rusiaj Esperanto-Tagoj) kun la temo "Vi ne solas!" ce la Azova maro apud la urbeto Primorsko-Ahtarsk, en la bazejo "Lotuso" Inf.: Organiza Komitato ret-07@mail.ru

18-25 augusto
33-a Internacia Semajno de Esperanto en Sete apud Montpellier suda Francio. Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plago. Inf.: Esperanto, Kulturo kaj Progreso 10, impasse école J.Ferry, FR-34290 Sservian, Francio. Tel/fakso: +33 (0)4 67 39 16 30, rete: jf.passarella@free.fr

18 - 26. augusto
41-a Internacia Esperanto-Feriado 2007 en Szczawno Zdrój. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL 50-208 Wroclaw, Pollando. Tel.: +48-71-3296954. Rete: vroclavo@poczta.onet.pl au pomer@wp.pl

19. augusto
Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso, XIX. IETKO en Hódmezővásárhely, Hungario. Inf.: Katalintól kapható: Katarina Faragó, tel.: +36-30-356-4202

20 - 27. augusto
FESTO 2007 en Montoire-sur-le-Loir, Francio, temo : "Muzik-E". Inf.: louise@esperanto-jeunes.org

21 - 28. augusto
Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. Preparado al tradukado kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire. Inf.: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

31. augusto - 2. septembro
59-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio en Kazanlak. Inf: Bulgara Esperanto-Asocio, BG-1000 Sofia, p.k. 66. Bulgario. Tel.: +349-(0)2-822-33-47

31. augusto - 7. septembro
74-a Itala Kongreso de Esperanto, Pisa (Italio). Kongres-temo: "Europo: multaj lingvoj por komuna lando". Info: aligilo:elsutu; posto: Gruppo Esperantista Pisano, C.P. 213, IT-56100, Pisa, Italio
środa, 06 czerwca 2007
Lipiec z esperantem
1. julio
Festo de 50-jara Jubileo en de eduka institucio Bona Espero. Inf: Bona Espero, Alto Paraíso de Gojás, BR-73.770-000, Brazilo. bonaespero@terra.com.br

1 - 14. julio
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Cehio, 1-a etapo.Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

2 - 6. julio
Praktika Metodika Semajno prezentado de instrumetodoj, observado de instruhoroj, instruado en la praktiko kun gvido de spertaj E-intstruistoj, trejnado helpe de Edukado.net en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 9. julio
Renkontigo GEMELO por esperantistoj el gemelurboj de Kievo (Ukrainio), apudkieva ripozejo kun 3-litaj cambroj

5 - 8. julio
66-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj 12-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Palos de la Frontera (Onubo), Hispanio. Inf.: augustocasquero@gmail.com

7 - 14. julio
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: Steve Wagenseller, Usono; AA: Franjo Leveque-Provost. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

7 - 15 julio
Pilgrimado Budapest-Egerszalók (perpieda) HU-1029 Budapest, al. E. Szilágyi 17. III/33., au: julio
rajnai@freemail.hu

8 - 13- julio
42-a Brazila Kongreso de Esperanto - Rio de Janejro, Brazilo. La 100-jara jubileo de Brazila Esperanto-Ligo, strategioj de la estonto. Inf.: Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, 117 S/1341, BR-20031-201 Rio de Janeiro - RJ, Brazilo. tel.: +55-(21)22406119. Rete: bke42@hotmail.com

9 - 27. julio
NASK - Nordamerika Somera Kursaro en la Universitato de Kalifornio ce San Diego. Meza kas supera kursoj kun Paul Gubbins kaj Lee Miller. Temode la supera kurso: La vivo kaj verkoj de W. Auld. Inf: Ellen M. Addy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Tel.: +1-360-7544563.. rete: eddyellen@aol.com

10 - 14. julio
Stago en Kvinpetalo en Bouresse. Duagrada kurso, praktikado kun Liliane Bon. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

13 - 28. julio
SOMERE - Somera mezeuropa renkontigo en Jünkerath, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31

14 - 20. julio
Internacia Esperanto-Konferenco en Pazargik, Bulgario. Ceftemo: mitoj kaj legendoj. Inf: Eric Lauber, 1 rue Louis-Antoine de Bourgainville, FR-78180 Montignny-Bx. Francio, tel.: + 1 30 96 67 91, rete: kasisto@osiek.org

14 - 21. julio
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Justine (Lala) Ralalarisoa, Malagasio; 2-a grado: Rodica Todor, Rumanio; 3-a grado: Romano Bolognesi, Italio; AA: Franjo Leveque-Provost/Jean-Luc Kristos. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

 Baltiaj Esperanto-Tagoj

14 - 22. julio
43-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-43) en nordlitovia urbo Siauliai. Inf.: Litova Esperanto-Asocio, p.k.167 , LT-44287 Kaunas, Litovio. Rete: litova.ea@mail.lt tel.: +370-37-208503, postel.: +370-687-12219, fakso: +370-37-228616

15 - 22. julio
Renkontigo de Amikoj (RA - 5) renkontigo ce la lago Bajkal. Bona ebleco por vojagantoj al IJK kaj UK. Inf: Katerina Arbekova

15 - 22. julio
Internacia skolta esperanto-tendaro en Doktorce, 30 km sude de Bjalistoko, ce la rivero Narew, Pollando. La organizantoj: Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP, ul. Pałacowa 3/1, PL-15-950 Białystok kun Skolta Esperanto-Ligo, Fondumo Zamenhof kaj Bjalistoka Esperanto-Societo. Ciuj skoltaj grupoj povas aligi kaj peti pliajn informojn ce Jarosław Parzyszek Jarek Parzyszek

15 - 28. julio
Esperanto-Tendaro en Lančov apud Vranovská valbarajo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Dua etapo. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

16 - 20. julio
Stago en Kvinpetalo en Bouresse, Francio. Kvargrada kurso kun Michel DucGoninaz, Janine Dumoulin, Yannick Dumoulin kaj Serge Sire. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

16 - 21. julio
Somera Ukrainio - piedmarso de Odeso, Ukrainio, suddirekte tra Odesa regiono. Inf: Ihor Glagolevsjkyj

16 - 22. julio
SenPrograma Renkontigo. Internacia tendumado en Callosa de'n Sarria, ce rivereto Algar, suda Katalunio.

 Internacia Junulara Semajno

19 - 25. julio
Internacia Junulara Semajno, IJS en Hungario. Inf: Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. ijs@ijs.hu
- Senpaga/duonpaga partopreno por 2 personoj pere de subvencio de Premio Melinda

21 - 26. julio
NE OKAZOS: BEF-4 (Balta Esperanto-Forumo) en Kaliningrado (Ruslando). Inf: RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando, Tel.: +7-4012-656033 Rete: sezonoj@gazinter.net

21 - 26. julio
Internacia Kursaro SELAT, Somera Esperanto-Lernejo en Altaj Tatroj, en Hotelo Esperanto, Priblyna, Slovakio. Inf.: Peter Balaž

21 - 28. julio
18-a Ekumena Esperanto-Kongreso 2007, 60-a kongreso de IKUE, kaj 57-a kongreso de KELI en Pelplin, Pollando. Inf: Kozyra Eduard, PL-83-130 Pelplin, Strzelnica 8 esperanto@powiat.malbork.pl

21 - 28. julio
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: anoncota; 2-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; AA: Elizabeth Gury-Oberthur; AA: Marie-France Menanteau. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

21 - 28. julio
80-a SAT-Kongreso en Antony (suda pariza cirkauurbo). Inf.: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 av. Gambetta FR-75020 Paris, tel.: +33.(0)1 47 97 87 05, fakso: +33.(0)1 47 97 71 90

21 - 28. julio
Somera Esperanto-Familia/Feria Tendaro en tendejo C-86 cxe Thomsdorf sud-oriente de Carwitz, Germanio. Inf.: René Philipp tlustulimu@web.de, kaj invitilo

22. julio - 4. augusto
29-a Renkontigo de Esperantaj Familioj (REF) en Nagyvisnyó (inter la urboj Eger kaj Miskolc) en Hungario. Inf: Vas-Szegedi Julianna, Kismuhi u. 5. III/12, HU-5350 Tiszafüred, Hungario. Telefono: +36-70-4501688, rete: j1969@vipmail.hu

23- 27. julio
Esperanto-kursoj (elementa kaj por progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, sekretario Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando tel. +358-2-2305319, eafsekretario@esperanto.fi

25. julio - 5. augusto
16-a MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen au kun vestajoj ripozi, akvo- au slimbani. Inf: (postelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Inf: DL8oap@gmx.net

27 - 30. julio
Landa Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko en Tijuana, Meksiko. Temo: Internacia kunlaborado. Inf: elna@esperanto-usa.org

27. julio - 1.augusto
Festivalo Arta Lumo, Kuopio, Finnlando. Multflanka kultura arango kun bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj en carma celaga urbo. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando, ArtaLumo@esperanto.fi

28. julio - 3. augusto
Internacia Junulara Kongreso en Hanoi, Vjetnamo. Temo: Paco, kunlaboro kaj disvolvigo. Inf: oficejo@tejo.org; ijk@tejo.org

28. julio - 4. augusto
7-a Kongreso de Europa Esperanto-Unio, EEU en Maribor, Slovenio. Inf: Esperanta Societo Maribor, Maistrova 5., SI-2000 Maribor, Slovenio.eeu.kongreso@mail.com

28. julio - 4. augusto
EIK, Europa Infana Kongreseto dum EEU-Kongreso apud Maribor, Slovenio. Inf: Esperanto-Societo Maribor, Maistrova ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenio. Rete: eeu.kongreso@gmail.com

28. julio - 4. augusto
Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Renee Triolle, Francio; AA: Steve Wagenseller. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

28. julio - 11. augusto
2-a SALO (Somera Arbara Lernejo) internacia E-feriumado por gejunuloj en kaj cirkau Herzberg, la Esperanto-urbo. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29. julio - 8. augusto
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Cehio, 3-a etapo. Familia ripozado kaj seminario. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

30. julio - 4. augusto
Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. SAT-Postkongreso: Vivo kaj verkaro de Lanti kun Markov-familio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: