Serwis informacyjny Klubu Esperanto
sobota, 27 stycznia 2007
Ago Semajno - zdjęcia
Zachęcam do obejrzenia relacji fotograficznej z Ago Semajno 06/07, które w tym roku odbyło się w Nowym Sączu. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Foto - Galeria.
12:24, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 stycznia 2007
Esperantyści z WOŚP
Esperantyści z Białegostoku uczestniczyli w XV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za pośrednictwem telewizji przekazali po esperancku pozdrowienia dla uczestników oraz członków WOŚP. Motywem przewodnim białostockiego finału WOŚP było hasło "Ponad podziałami, wyznaniami, religiami". Z Białegostoku pochodził twórca esperanta Ludwik Zamenhof, który był pierwszym polskim orędownikiem tolerancji i komunikacji międzynarodowej. O Esperantystach z Białegostoku można przeczytać: http://pelplin.pl/?id=1741, http://www.bstok.pl/news/?news=514
14:35, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
piątek, 05 stycznia 2007
Opis bibliograficzny - cz.1

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów, po bibliotekarskiej konsultacji, podjął decyzję zlecenia profesjonalnego opracowania  zwięzłego opisu bibliograficznego oraz prostego systemu klasyfikacyjnego, które będą zalecanymi wzorcami do opracowywania klubowych i prywatnych bibliotek esperanckich.

Stosownie do tych zaleceń opis bibliograficzny powinien zawierać cztery strefy opisu (z odpowiednimi elementami opisu), to jest :  1) strefę tytułu i odpowiedzialności(tytuł, autor, współautorzy), 2) strefę adresu wydawniczego(miejsce, wydawnictwo, rok), 3) strefę opisu fizycznego (strony, ilustracje, format, ceny) oraz 4) strefę uwag(adnotacja,siglum).

A.  Teoretyczna struktura opisu bibliograficznego  zalecanego w tym katalogu obejmuje:

      1) katalogowy opis znanej książki p.t. :  Quo vadis, polskiego autora Henryka Sienkiewicza :   

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) : POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (16,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

      2) analityczny opis tej książki z podziałem na cztery strefy opisu wraz z podkreślonymi elementami w tych strefach :

(            strefa    tytułu   i    odpowiedzialności                  )(   strefa  adresu   wydawniczego    )(   strefa     opisu -

 

Tytuł + [tłumaczenie tytułu] / Autor, Współautorzy. - miejsce : WYDAWNICTWO, rok. - strony, format,

- fizycznego)(                strefa                     uwag                    )

       [cena]. -[adnotacja + tłum. na polski]. - [siglum].

 

14:39, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
Pierwsza i druga strefa opisu/Opis bibliograficzny cz.2

B.  Konkretna struktura opisu bibliograficznego zastosowana w tym  katalogu obejmuje :

 

      1) opis katalogowy tej książki z podziałem na cztery strefy opisu :

 

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) : POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (6,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

 

       2) opis analityczny  tej książki, z podziałem na cztery strefy opisu, wraz z podkreślonymi elementami opisu w tych strefach :

 

(                       strefa                          tytułu                  i               odpowiedzialności                    )(       strefa                                                    

 

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) :

adresu  wydawn.)(strefa opisu fizycznego )(                            strefa                             uwag

 

POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (6,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo =

                        strefa                                   uwag                                              )

powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

 

 

Pierwsza, (czarno kolorowa) strefa, zwana strefą tytułu i odpowiedzialności, zawiera trzy elementy opisu  bibliograficznego : 

a) tytuł - "Quo vadis"  (po łacinie) i łumaczenie na język esperanto i polski w kwadratowych nawiasach : [Kien vi iras = Dokąd idziesz].

b) autor - "Henryk Sienkiewicz"

c) współautor - "Lidia Zamenhof" (tłumaczka)

Druga, (zielono kolorowa) strefa, zwana  strefą adresu wydawniczego, zawiera  trzy elementy opisu  bibliograficznego :

a) miejsce i (kraj) - "Varsovio (PL)"

b) WYDAWNICTWO - "POLONIA"

c) jaro - "1957"

14:37, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
Trzecia i czwarta strefa opisu/ Opis bibliograficzny cz.3

Trzecia , (niebiesko kolorowa) strefa, zwana strefą opisu fizycznego, zawiera trzy elementy opisu bibliograficznego:

a) strony - "717p."

b) format - "21cm"

c) cena - "[e (6,0)]"

Czwarta, (czerwono kolorowa) strefa, zwana strefą uwag, zawiera dwa elementy opisu bibliograficznego :

a) adnotacja - "romano el tempoj de Nerono pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa"

b) siglum (znak własnościowy posiadacza)- "[K.-D.G.]." ( ekz.: Klubo en Dąbrowa Górnicza)
14:36, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 02 stycznia 2007
Katalogo de Esperanta Literaturo

KATALOGO  DE  ESPERANTA   LITERATURO

Esperanta - pola

Virtuala koncepto moderne  katalogadi  klubajn aŭ privatajn    E-librarojn, rekomendata  

de Pola Esperanto-Asocio, surbaze de fragmento de la modela

Esperanto-katalogo.

La ideo krei virtualan katalogon de Esperanto-libraroj, por helpi organize al amatoraj bibliotekistoj, aperis en decembro de 2005 jaro, kiam prof. dr Detlev Blanke iniciatis unuan Bibliotekistan Esperanto-Seminarion en Herzberg - Germanio.  

Sekvinte iniciaton de la Profesoro, Ćefa Estraro de Pola Esperanto-Asocio, post bibliotekista konsultado,  decidis komisii profesian prilaboron de konciza bibliografia priskribo kaj simpla klasifika sistemo, kiuj estos rekomendataj modeloj por prilaborado de klubaj kaj privataj E-bibliotekoj.   

Arbitre elektita, surbaze de UEA Esperanto-katalogo por la jaro 2001, simpla laŭtema sistemo  estas rekomendata nur por katalogado de malgrandaj librokolektoj (ĝis 1000 volumoj), priservataj de amatoraj Esperanto-bibliotekistoj. 

Dulingva kaj dukolora priskribo "Esperanta-pola", celas faciligi al poloj-neesperantistoj, orientiĝi en la temaro de Esperanta literaturo. 

La  modela katalogo, kiel propono virtuale eksponi Esperantan literaturon en Pollando, estas destinita por libera aplikado kaj  konsulta perfektigado de ĝia bibliografia priskribo kaj ankaŭ klasifika sistemo depende de okazontaj bezonoj.  Post fino de komencaj konsultoj ni intencas, ankoraŭ cijare aŭ komence de sekva jaro, lokigi la katalogon sur interreta paĝo www.esperanto.pl, por atingebligi ĝin al tutmonda esperantistaro. 

Ni estos kontentaj se la unua paŝo, celanta al popularigo de konciza sed profesia priskribo kaj  simpla laŭtema klasifiko de E-libraroj, permesos interesigi potencialajn legantojn pri riĉeco de E-literaturo, atingebligata ekde nun pere katalogoj prilaboritaj de E-bibliotekistoj adaptitaj de supra instruo.   

Speciale dankemaj ni estos, post enkonduko de la katalogo sur la ttt-pagoj, por koresponda kunlaboro permesanta konstante suplementigi prinotojn, lokitajn en kvara kampo de la priskribo, per pli detalaj sed ĉiam unufrazaj kaj koncizaj priskriboj de libroenhavoj kio, ne nur al polaj uzantoj de la katalogo, permesos akceli orientiĝon en ĝenerala enhavo de la serĉata  Esperanta literaturo.  

Evidentas ke aŭtoro de la katalogo, ne havante okazon tralegi ĉiun libron prezentitan en ĝi, ofte devis limigi sian prinoton al unuvorta literata formo ekz.: rakonto, poezio, eseo, artikolo ... ktp, kio des pli kreas okazon al E-uzantoj por suplementigo de prinota priskribo.    

Demandoj, rimarkoj, proponoj kaj ĉiuj konstruktivaj kritikoj pri klasifika divido, strukturo de rikordo, prinota priskribo kaj aferoj ligitaj kun katalogado, estos atendataj de konsultanto pri polaj E-bibliotekoj.   

Respondeca konsultanto pri E-katalogado estas, estrarano de la ĈE de PEA, Jerzy A.Walaszek. 

Kontakta adreso: jerzy.walaszek@wp.pl.

Gliwice - Pollando, 15-an de decembro 2006 j.

Wirtualny katalog literatury esperanckiej
 KATALOG  LITERATURY  ESPERANCKIEJ

 esperancko - polski

Wirtualna koncepcja nowoczesnego katalogowania klubowych lub prywatnych  księgozbiorów esperanckich, zalecana przez Polski Związek Esperantystów, na przykładzie  fragmentu wzorcowego katalogu esperanckiego.

Idea stworzenia wirtualnego katalogu księgozbiorów esperanckich, aby pomóc organizacyjnie bibliotekarzom amatorom, pojawiła się w grudniu 2005 roku, kiedy prof. dr Detlev Blanke zainicjował pierwsze Esperanckie Seminarium Bibliotekarzy w Herzbergu w Niemczech. 

W następstwie inicjatywy Profesora, Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów, po bibliotekarskiej konsultacji, podjął decyzję zlecenia profesjonalnego opracowania  zwięzłego opisu bibliograficznego oraz prostego systemu klasyfikacyjnego, które będą zalecanymi wzorcami do opracowywania klubowych i prywatnych bibliotek esperanckich.

Arbitralnie wybrany, w oparciu o esperancki katalog wydawniczy UEA na rok 2001, prosty system działowy,  jest zalecany do katalogowania tylko małych księgozbiorów (do 1000 voluminów) obsługiwanych przez esperanckich bibliotekarzy-amatorów.

Dwujęzyczny oraz dwukolorowy opis "esperancko-polski" zamierza ułatwić, Polakom-nieesperantystom, zorientowanie się w tematyce literatury esperanckiej.   

Modelowy katalog, jako propozycja wirtualnej ekspozycji literatury esperanckiej w Polsce, jest przeznaczony  do dowolnego stosowania jak również do konsultacyjnego doskonalenia jego opisu  bibliograficznego jak również systemu klasyfikacyjnego w zależności od przyszłych potrzeb. Po zakończeniu wstępnych konsultacji zamierzamy jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku, umieścić ten katalog na stronie internetowej www.esperanto.pl  i  udostępnić go również ogólnoświatowej esperancji.  

Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli ten pierwszy krok, zmierzający do popularyzacji zwięzłego,  ale profesjonalnego opisu i prostego systemu klasyfikacyjnego, pozwoli zainteresować potencjalnych czytelników bogactwem literatury esperanckiej, udostępnianej odtąd za pośrednictwem katalogów opracowanych przez bibliotekarzy esperanckich przysposobionych powyższym instruktażem.

Szczególnie wdzięczni będziemy, po wprowadzeniu tego katalogu na stronę internetową, za korespondencyjną współpracę pozwalającą na  uzupełnianie przez esperanckich czytelników, adnotacji występujących w czwartej strefie opisu,  poprzez dokładniejsze ale zawsze zwięzłe i  jednozdaniowe opisy treści książek, co nie tylko polskim użytkownikom tego katalogu pozwoli przyśpieszyć orientację w ogólnej treści poszukiwanej literatury esperanckiej.

Jest oczywiste że autor tego katalogu, nie mając okazji przeczytać każdej przedstawionej w nim książki, często musiał ograniczyć swoją adnotację do jednowyrazowej formy literackiej np.: opowiadanie, poezja, esej, artykuł ... itp., co tym bardziej stwarza okazję esperanckim użytkownikom do uzupełniania opisów adnotacyjnych. 

Uwagi, propozycje i wszelkie konstruktywne krytyki dotyczące systemu klasyfikacyjnego, struktury rekordu, opisu adnotacyjnego oraz wszelkich spraw związanych z katalogowaniem będą oczekiwane przez  konsultanta d/s bibliotek esperanckich w Polsce.

Odpowiedzialnym konsultantem ds. katalogowania esperanckiego jest Jerzy A.Walaszek, członek ZG PZE.

Adres kontaktowy: jerzy.walaszek@wp.pl.

 

Gliwice - Polska, 15 grudnia  2006 r. /wkrótce więcej szczegółowych informacji na blogu/
14:39, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: